سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»
شرح وظایف

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی، بودجه وتحول اداری

1 . هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان .

2. هماهنگی و انجام کلیه امور مربوط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری .

3.  بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه  به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان .

4.  برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص  منابع ، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته ( تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری وواحدهای سازمانی تابعه ).

5.  تهیه ، سنجش وتنظیم گزارش های لازم از نحوه اجراء ومیزان پیشرفت طرح ها و برنامه های استانداری .

6.  تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه درقالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پیگیری در تحصیل تخصیص ها .

7.  نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحد های تابعه .

8.  هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .

9. انجام کلیه امور مرتبط  با تشکیلات استانداری و واحد های سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور .

10. پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری ، فرمانداری ها و بخشنداری های تابعه .

11.  نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری دراستان .

12.  انجام برنامه ریزی های لازم جهت مستندسازی و اصلاح و بهبود فرایند های انجام کاردراستانداری و واحدهای تابعه .

13. نیازسنجی و برنامه ریزی های لازم درجهت توانمندسازی، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف  دستیابی به تعالی سازمانی .

14. مطالعه و بررسی مستمرسازمان و وظایف دستگاه ، مستندسازی فرآیند های انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحد ها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش های انجام کار در سطح استانداری .

15. تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار در بخش های مختلف عمومی وتخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روش ها و تسریع درانجام امور با همکاری واحدهای ذیربط .

16. نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه براساس سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط .

17. تهیه ،تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی سالانه و آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه .

18.  نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی  استانداری و واحدهای تابعه .

19. انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین ومقررات مربوط .

20.  تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته .

21.  پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارایه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری استان .

22.  استقرار نظام مدیریت دانش دراستانداری و واحدهای تابعه .

23.  برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .

تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.